Podmínky hotelu

Stornopodmínky hotelu


a) V případě zrušení objednaného hotelového ubytování v době kratší než 24 hodin před příjezdem nebo v případě nedojezdu hosta, příp. při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta, uplatní hotel stornopoplatek ve výši odpovídající ceně první, event. následující noci pobytu. 

b) V případě zrušení objednaného léčebného, medical wellnessového, wellnessového  pobytu uplatní hotel následující stornopoplatky:

Počet dní před příjezdem / % Výše stornopoplatku z potvrzené ceny objednávky

7-0, no-show / 90 %

V případě předčasného ukončení pobytu ze strany hosta bez vážných důvodů způsobených vyšší mocí, bude účtováno podle původní objednávky.

c) Zakoupený voucher je nevratný a nelze jej směnit za peníze. V případě objednaného pobytu v rámci voucheru je možná změna termínu nejpozději 14 dní před příjezdem. První změna je zdarma, další změny mohou být zpoplatněny. Možnost využití voucheru je na základě aktuální dostupnosti hotelu, doporučujeme provést rezervaci s předstihem.  

Silvestr

U silvestrovských pobytů jsou v ceně již zahrnuty povinné příplatky za All inclusive program (EUR 190,- / osoba nad 15 let, děti 4-14 let vč.: EUR 95,-).

Ceny služeb pro děti

Dítě 0 - 3 roky vč.: Ubytování v dětské postýlce vč. stravování bezplatně.

Dítě 4 - 14 let vč.: Dětská cena je dána pouze pro hotelové ubytování se snídaní s případným příplatkem za polo- nebo plnou penzi a pro wellness pobyty. Wellness programy pro děti ve věku 4 - 14 let mají určitá omezení v rámci poskytovaných procedur - bližší informace sdělí pracovníci rezervačního oddělení nebo recepce.

Dítě od 15 let: Ceny dospělé osoby.

Léčení dětí

Léčení je možné od 15 let věku dítěte za plnou cenu dospělé osoby. Dítě mladší 15 let platí cenu hotelového ubytování s případným příplatkem za polo- nebo plnou penzi. Po prohlídce dítěte pediatrem, která je hrazena hostem, bude doporučeno, které procedury smí dítě podstoupit. Cena procedur pro dítě bude hrazena hostem v hotelu dle platného ceníku lázeňských služeb.

Upozornění:

Těhotenství je kontraindikací, těhotným ženám můžeme ze zdravotních důvodů poskytnout pouze určité procedury. Informujte nás prosím o svém stavu předem.

Jak stornovat

V emailu s potvrzením vaší rezervace, jste obdrželi veškeré podrobnosti jak správně provést storno rezervace.

Všeobecné podmínky

Před potvrzením rezervace si prosím pozorně přečtěte všeobecné obchodní podmínky rezervačního sytému dostupné v patičce rezervačního okna. Pro potvrzení rezervace, musí být vysloven souhlas s těmito podmínkami.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Odesláním objednávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů a příjmem marketingových materiálů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Obchodní podmínky

obchodní společnosti Imperial Karlovy Vary a. s.
se sídlem U Imperiálu 7/31, 36001 Karlovy Vary
identifikační číslo: 45359318
zapsané v obchodním rejstříku Krajský soud v Plzni, B 251,
(dále jen "Dodavatel")

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") Dodavatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově omezené využití služeb a/nebo nákup zboží Dodavatele (dále jen "Smlouva") uzavírané mezi Dodavatelem a druhou osobou (dále jen "Zákazník"), která má možnost zakoupit si u Dodavatele zboží a/nebo službu.
 2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy Zákazník, který má v úmyslu uzavřít s Dodavatelem Smlouvu, jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je po svém uzavření Dodavatelem archivována a není Zákazníkovi přístupná.
 4. Dodavatel může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Dodavatel informuje Zákazníky o změně Obchodních podmínek na webu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Obchodních podmínek Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Dodavatel propaguje službu a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby a/nebo zboží, tj. včetně původní ceny, slevy a částky, kterou Zákazník při uzavření Smlouvy ušetří. Ceny Dodavatelem nabízeného zboží a/nebo služby jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (dále jen "Cena Voucheru").
 2. Zboží a/nebo služby Dodavatele jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto Obchodních podmínek dále označovány jako "Voucher".
 3. Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:
 4. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 5. pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
 6. veškeré údaje, které poskytuje Dodavateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 7. se před zahájením důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 8. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo služby, tj. tomu odpovídající počet Voucherů, způsob platby a adresu elektronické pošty, na kterou mu bude Voucher zaslán (dále jen "Objednávka"). Zaslání Voucheru elektronickou poštou je zdarma.
 9. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko "Dokončit a zaplatit". Údaje uvedené v Objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.
 10. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 11. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem vzniká potvrzením přijetí Objednávky (akceptací) Dodavatelem, případně akceptací uplatněného Voucheru Dodavatelem, a to prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, zejména prostřednictvím elektronické pošty na adresu Zákazníka, kterou uvedl v Objednávce.
 12. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek)
 13. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

CENA VOUCHERU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cenu Voucheru a případné další náklady dle Smlouvy může Zákazník uhradit následujícími způsoby:
 2. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány a to vše za podmínek uvedených v podmínkách příslušného poskytovatele platebních služeb.
 3. Závazek Zákazníka k úhradě Ceny Voucheru je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy.
 4. Zákazník je povinen označit bezhotovostní platbu Ceny Voucheru variabilním symbolem platby, který je Zákazníkovi oznámen spolu s akceptací Objednávky na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty.
 5. Voucher bude Zákazníkovi přímo Dodavatelem odeslán na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty v okamžiku splnění závazku Zákazníka k úhradě Ceny Voucheru. Podmínky využití Voucheru jsou uvedeny přímo na Voucheru.
 6. Zákazník má nárok na využití Voucheru v přesně časově vymezeném období uvedeném na Voucheru, poté nárok Zákazníka na poskytnutí plnění dle Voucheru zaniká.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Dodavatel ohledně plateb prováděných na základě Voucheru Zákazníkovi daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví Dodavatel Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 8. Zákazník bere na vědomí, že Voucher lze u Dodavatele uplatnit jen jednou, a to v plné výši hodnoty Voucheru, a že Voucher nemůže být vyměněn za hotovost.
 9. Společně s Cenou Voucheru je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Cenou Voucheru i náklady spojené s dodáním zboží.
 10. Dodavatel nenese odpovědnost za ztracené, odcizené nebo zneužité Vouchery ani úplné unikátní kódy na Voucherech uvedené.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/1990 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Voucheru., tj. od okamžiku doručení Voucheru na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty. Zákazník je v odstoupení od Kupní smlouvy povinen uvést úplný unikátní kód Voucheru, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení Ceny Voucheru.
 2. V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Cena Voucheru bude poukázána na účet Zákazníka uvedený v odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce, nebude-li odstoupení takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba dle ustanovení čl. 3.1 písm. a), b) a/nebo c)). Voucher nebude v případě takového platného a účinného odstoupení Zákazníka Dodavatelem přijat a na jeho základě nebude umožněno čerpat služby a/nebo zboží Dodavatele.
 3. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy/Voucheru, který byl upraven podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 4. Odstoupí-li Zákazník bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Zákazníka začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Zákazník Dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Zákazník Dodavateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
 5. Pokud se Dodavatel výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, avšak Dodavatel jako pořadatel zájezdu jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li Zákazník svou povinnost. Zákazník může odstoupit od smlouvy o zájezdu z jiného důvodu, než je porušení povinnosti Dodavatele, nebo bez uvedení důvodu i v situaci, kdy by jinak bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit nemohl, avšak je povinen zaplatit Dodavateli odstupné, které Dodavatel uvede v potvrzení o zájezdu. Výše odstupného musí být přiměřená. Není-li odstupné ujednáno, odpovídá jeho výše ceně zájezdu snížené o úspory nákladů a o příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Na žádost Zákazníka Dodavatel jako pořadatel zájezdu výši odstupného odůvodní. Zákazník není povinen hradit odstupné v případě, že využije zákonné možnosti odstoupení v případech uvedených v ustanovení § 2531 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy (i) pokud Dodavatel jako pořadatel zájezdu zvýší cenu zájezdu o více než 8 %, (ii) pokud je Dodavatel z důvodu vnějších okolností nucen podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu nebo (iii) pokud Dodavatel nemůže splnit zvláštní požadavky Zákazníka, které přijal. Dále v souladu s ustanovením § 2535 Občanského zákoníku má Zákazník právo odstoupit od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má Zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu pak může odstoupit od smlouvy, pokud (a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a Dodavatel oznámil Zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než (i) dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, (ii) sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, (iii) čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny, nebo (b) mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil Zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu v těchto případech vrátí Zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká mu však vůči Zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 1. Dodavatel zaručuje Zákazníkovi, že Voucher, tj. zboží a/nebo služby ze Smlouvy, lze uplatnit v místě a čase na Voucheru uvedeném. Po uplynutí na Voucheru stanovené doby nárok Zákazníka na plnění dle Smlouvy zaniká.
 2. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Dodavatel je povinen dodat věc či službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu, v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
 3. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 4. Pokud si Zákazník u Dodavatele vytvoří rezervaci ubytovacích kapacit a po této rezervaci a/nebo po příjezdu Zákazníka k Dodavateli nebudou k dispozici ubytovací kapacity a/nebo jiné služby dle smlouvy a provedené rezervace, je Dodavatel povinen: (i) najít vhodné alternativní ubytovací kapacity a/nebo poskytnutí služeb, které je ve srovnání s ubytovacími kapacitami a/nebo službami, jenž měly být poskytnuty Zákazníkovi Dodavatelem, stejné nebo lepší kvality a ve stejné lokalitě a (ii) poskytnout Zákazníkovi a dalším osobám uvedeným v rezervaci bezplatnou dopravu na místo náhradních ubytovacích kapacit a/nebo poskytnutí služeb a dále (iii) proplatit Zákazníkovi nebo nahradit veškeré přiměřené náklady a výdaje (např. cenu alternativního poskytnutí služeb, dopravu, telefonní výdaje, apod.), které Zákazníkovi vzniknou v souvislosti s nedostupností rezervovaných ubytovacích kapacit a/nebo služeb.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Dodavatele v jeho sídle nebo místě podnikání. Ustanovení odst. 5.18 věta třetí těchto Obchodních podmínek týkající se zájezdu tímto není dotčeno.
 6. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu.
 7. V případě, že se vyskytne vada zájezdu, Zákazník bez zbytečného odkladu vytkne vadu zájezdu Dodavateli jakožto pořadateli zájezdu. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže Dodavatel odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Dodavatel jako pořadatel zájezdu odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.
 8. Neodstraní-li Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu vadu ve lhůtě podle druhé věty odstavce 5.18, má Zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může Zákazník odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného. Zahrnuje-li zájezd přepravu osob, Dodavatel v takovém případě poskytne Zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro Zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.
 9. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu bez dodatečných nákladů pro Zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat Zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje smlouva, poskytne Dodavatel Zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.
 10.    Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat Zákazníka v souladu se smlouvou, nese Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Pokud jsou v právních předpisech Evropské unie o právech cestujících vztahujících se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat delší období, uplatní se tato období. Omezení výše nákladů podle předcházejících vět tohoto odst. 5.21 se nevztahuje na osoby s omezenou schopností pohybu ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, a na všechny osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy a nezletilé bez doprovodu, jakož i na osoby, které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, za předpokladu, že Dodavateli sdělily své zvláštní potřeby alespoň 48 hodin před zahájením zájezdu. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu se nemůže zprostit povinnosti podle první a druhé věty tohoto odst. 5.21 v důsledku nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, nesvědčí-li taková okolnost ve prospěch příslušného dopravce podle právních předpisů Evropské unie.
 11. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji Zákazník bez zbytečného odkladu v souladu s odst. 5.18, má Zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Jde-li o právo Zákazníka na slevu, nepřihlíží se k ujednání kratší než dvouleté promlčecí lhůty.
 12. Další informace dle příslušných právních předpisů včetně shrnutí základních práv Zákazníka obdrží Zákazník předtím, než učiní závaznou objednávku zájezdu nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu.
 13. V případě právní vady plnění Dodavatele (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Zákazník zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.
 14. Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Zákazník povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Portál (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti.
 2. Zákazník není oprávněn při používání Portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Dodavatele a který je v souladu s jeho určením.
 3. Zákazník užívá Portál na vlastní riziko. Dodavatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty. Veškeré informace zveřejňované na Portálu jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Dodavatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Dodavatel se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na Portálu je nezávadný, že přístup na Portál bude nepřerušený, bez závad a bezpečný. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k Portálu.
 4. Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 5. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
 6. Pokud je zahraniční osobou, která je plátcem DPH v zahraničí, je Zákazník povinen oznámit tuto skutečnost Dodavateli.
 7. Zákazník bere na vědomí, že pokud je zahraniční osobou, která je plátcem DPH v zahraničí (dle příslušných právních předpisů dané země), a jako takový si od Dodavatele prostřednictvím tohoto portálu zakoupí zboží a/nebo služby, je Dodavatel oprávněn vystavit mu daňový doklad na částku, která bude oproti Zákazníkem zaplacené částce snížena o částku odpovídající DPH v příslušné výši, tedy Dodavatel uplatní postup dle ust. § § 25 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. reverse charge). Zákazník má v takovém případě vůči Dodavateli právo na vrácení částky odpovídající částce ve výši DPH, kterou uhradil Dodavateli, jako součást ceny za příslušné zboží a/nebo služby Dodavatele, a za tím účelem bude kontaktovat přímo Dodavatele. Dodavatel je oprávněn požadovat po Zákazníkovi úhradu nákladů souvisejících s vrácením příslušné částky, zejména transakčních nákladů Dodavatele spojených s přeshraniční platbou a převodem mezi měnami (např. CZK do EUR), a o takové náklady snížit částku, kterou vrátí Zákazníkovi, s čímž Zákazník souhlasí. Vrácení částky odpovídající výši DPH a vystavení daňového dokladu v režimu tzv. reverse charge nebude možné, pokud Zákazník řádně neinformuje Dodavatele, že je zahraniční osobou a plátcem DPH.

DORUČOVÁNÍ

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.
 2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím Portálu nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz či spor řešit online prostřednictvím k tomu určené platformy dostupné na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.
 2. Dodavatel je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
 3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 4. Kontaktní údaje Dodavatele jsou uvedeny v záhlaví Obchodních podmínek a kontaktní údaje .
 5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2021

Zásady používání cookies

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty..

Tento web používá Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen 'Google'). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to: přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Zásady zpracování osobních údajů -správce osobních údajů, subjekt údajů, zpracovatel

Správcem osobních údajů -je společnost ( hotel, pension, ubytovací zařízení) využívající tuto rezervační službu rezervační službu a nakládající s daty rezervujících zákazníků.

Zpracovatelem osobních údajů - je společnost Bookolo system s.r.o., která prostřednictvím aplikace Booking Engine zpracovává rezervace a data poskytuje Správci.

Subjektem údajů je fyzická osoba, která správci poskytla svoje osobní údaje na základě nájemní smlouvy, kupní smlouvy, servisní smlouvy či jiné smlouvy uzavřené se správcem nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů v rámci přihlášení k odběru novinek (newsletterů) zasílaných správcem. Subjektem údajů může být též fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce získal z jiných zákonných zdrojů.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jsou mu poskytnuty subjekty údajů, nebo v jakém rozsahu je správce získá z jiných zákonných zdrojů. Jedná se o: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, místo podnikání, identifikační číslo, číslo platební karty daňové identifikační číslo, e-mail, telefon, podpis.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem splnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem a to formou elektronických komunikačních prostředků na dálku, nebo písemnou formou, plnění právních povinností a za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení správce zasílá pouze v případě, že se subjekt údajů přihlásil k odběru novinek (newsletterů) nebo v případě, že správce získal podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů v souvislosti s prodejem svých produktů nebo služeb. Subjekt údajů má možnost se jednoduchým způsobem a zdarma z odběru novinek (newsletterů) odhlásit. Dále správce údaje zpracovává na základě oprávněného zájmu obchodníka na zpracování transakce. Uvedené osobní údaje budou sdíleny s vydavatelem platební karty za účelem možné výjimky TRA, která umožní jednodušší nákupní proces.

Posouzení nezbytnosti zpracování

Správce dbá na ochranu soukromí subjektů údajů, a proto zpracovává pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro stanovené účely zpracování.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování prováděného za účelem přímého marketingu je souhlas subjektů údajů se zpracováním osobních údajů (přihlášení k odběru newsletterů) nebo oprávněný zájem správce (získání elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby správce dle zák. č. 480/2004 Sb.).

V ostatních případech je právním základem zpracování splnění smlouvy, ochrana oprávněných zájmů správce (ochrana majetku, uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.) a splnění právní povinnosti.

Doba zpracovávání osobních údajů

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či újmy. V případě zpracování za účelem splnění právní povinnosti správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu 10 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů do té doby odvolán. Tím není dotčena povinnost správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jestliže subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů, může svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k osobním údajům

K osobním údajům subjektů údajů má přístup správce a případně též třetí osoby - příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů.